Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest W.P.H. Agrahurt Export-Import Sławomir Olak z siedzibą : Raducki Folwark 3, 98 – 320
  Osjaków.
 2. Z Administratorem można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych pod wyżej podanym adresem lub numerem telefonu +48
  43 842 33 56.
 3. Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  a) art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i/lub realizacji łączącej nas umowy;
  b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowofinansowe, w tym podatkowe wynikających m.in. z Kodeksu Cywilnego, Ustawa o rachunkowości.
  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, marketing bezpośredni; wykonanie
  umowy zawartej z W.P.H. Agrahurt Export-Import Sławomir Olak z siedzibą w: Raducki Folwark 3, 98 – 320 Osjaków na Państwa rzecz jako
  osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot lub gdy jesteście Państwo osobą podaną do kontaktu/reprezentacji w celu zawarcia i
  /lub realizacji umowy.
  d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje, np. wizerunek).
 4. Celem przetwarzania danych osobowych przez W.P.H. Agrahurt Export-Import Sławomir Olak jest przede wszystkim realizacja zamówień/
  umów kupna-sprzedaży oraz umów na świadczenie usług, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń,
  wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.
 5. Państwa dane mogliśmy pozyskać :
  a) bezpośrednio od Państwa ( wysłanego maila, przekazane w rozmowie telefonicznej, przekazane osobiście lub w korespondencji
  tradycyjnej)
  b) od podmiotu trzeciego współpracującego z W.P.H. Agrahurt Export-Import Sławomir Olak, który jest Państwa pracodawcą lub
  podmiotem współpracującym z Państwem na podstawie umowy o pracę / zlecenia/o dzieło i udostępnił nam Państwa dane osobowe na
  podstawie Państwa zgody, przepisu prawa lub innej podstawie w celu realizacji umowy z nim zawartej (osoba kontaktowa do realizacji
  umowy).
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
  prawa lub zawarta między stronami umowa, ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości zwarcia umowy lub zrealizowania przez nas
  ciążących na nas obowiązków prawnych. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody jest dobrowolne.
 7. Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia
  lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich
  przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
 8. Administrator informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych
  maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do
  momentu jej wycofania. Po ustaniu celu i podstawy przetwarzania dane osobowe będą usuwane.
 9. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu
  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy, w tym informatyczne, kurierskie itp., a także uprawnione do
  tego jednostki administracyjne i urzędy. Dane mogą być także przekazywane w celu realizacji umów firmom powiązanym z W.P.H. Agrahurt
  Export-Import Sławomir Olak tj. Carrrefour Polska sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  dotyczącej udostępnienia Administratorowi Systemów Informatycznych Carrefour Polska sp. z o.o. oraz Spółce BP Europa SE w siedziba w
  Hamburgu, wykonującej działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału pod nazwą BP Europe SE Spółka
  Europejska oddział w Polsce ( adres oddziału : ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków) w ramach zawartej umowy franchisingowej.
 11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.